ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ 2022 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Тус албанд 2022 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар нийт 3 өргөдөл, гомдол ирсэн. 2 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариуг холбогдох хүмүүст нь албан бичгээр хүргүүлж, утсаар мэдэгдсэн. 1 өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэхээр судалж байна. Үүнд:

1.    Ажилд орохыг хүссэн – 1

2.    Шалгалт хийхийг хүссэн - 2