Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Зорилго

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, төсөв санхүүгийн сахилга батыг сайжруулах, төсвийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. Үйл ажиллагааны зарчим: Албаны үйл ажиллагаа нь ил тод, бие даасан, хараат бус байж, хяналт шалгалт, аудитын дүнг бодитой, үнэн зөв, шударгаар тайлагнах, багаар ажиллах зарчим баримтална.