Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2018-10-29 11:48:17

3 дугаар улирлын байдлаар хяналт шалгалтаар тавигдсан актын мэдээ

2018 оны 3 дугаар улирлалд нийт 21 актаар төсөвт 37044,1 мянган төгрөг тухайн байгууллагад 41,5 мянган төгрөг нөхөн төлүүлэхээр тогтоосон байна. Үүнээс тухайн байгууллагад нөхөн олгох  акт бүрэн барагдаж, төсөвт төлөхөөр тогтоосон актын биелэлт 60 хувьтай байна. Актаар тавигдсан зөрчлийг хархад цалин, хөдөлмөрийн хөлстэй холбоотой зөрчил ихэнх хувийг эзэлж байна.