ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ 2021 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

       Тус албанд 2021 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар нийт 12 өргөдөл, гомдол ирсэн. 11 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариуг холбогдох хүмүүст нь албан бичгээр хүргүүлж, утсаар мэдэгдсэн. 1 өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэхээр судалж байна.


      Үүнд:

1.    Тэтгэвэрт гарах хүсэлтэй тул ажлаас чөлөөлж өгөхийг  хүссэн -1

2.    Хүүхэд асрах чөлөө хүссэн -1

3.    Ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн-3

4.    Чөлөө хүссэн-2

5.    Ажилд орохыг хүссэн -3

6.    Шалгалт хийхийг хүссэн - 1

7.    Сум хөгжүүлэх сангийн зээл шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн - 11.