Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2020-03-25 11:49:35

2020 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

 

1.    Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2020 оны 02 дүгээр сарын 07-ний өдрийн баталсан 29/01 тоот удирдамжийн дагуу Арвайхээр Хотын захирагчийн алба, Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Арвайхээр цэцэрлэгжилт ОНӨААТҮГ, Нийтийн тээвэр гэрэлтүүлэг ОНӨААТҮГ-уудад дотоод аудитыг  хийж гүйцэтгэлээ.

Байгууллагын нэр

Дотоод аудитын зөвлөмжийн  огноо, дугаар

Дотоод аудитын зөвлөмжийн тоо

1

Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

2020.03.17

29/01

33

2

Арвайхээр цэцэрлэгжилт ОНӨААТҮГ

2020.03.17

29/02

16

3

Нийтийн тээвэр гэрэлтүүлэг ОНӨААТҮГ

2020.03.17.

29/03

17

 

2.    Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар хянуулж, төсвийн шууд захирагч батлав. Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө боловсруулж байна.

3.    2019 оны шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Арвайхээр цэцэрлэгжилт ОНӨААТҮГ, Нийтийн тээвэр гэрэлтүүлэг ОНӨААТҮГ-уудад  хийгдсэн дотоод аудитын тайланг аймгийн  Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.