Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2018-04-18 06:19:12

Улсын байцаагчийн эрхээ авлаа.

Улсын байцаагчийн эрх олгов

 Монгол улсын Сангийн сайдын 2018 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 64 тоот тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны улсын байцаагч С.Дуламжаргалд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчийн эрх олгож үнэмлэх, тэмдэгийг гардуулан өглөө.