Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2020-02-17 14:46:13

2019 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

 

2019 оны 3-р улирлын байдлаар ирсэн нийт өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

2019 оны эхний 9  сарын байдлаар албанд нийт 9 өргөдөл ирсэн.

Ирсэн өргөдөл, гомдлыг төрлөөр нь авч үзэж шийдвэрлэсэн нь:  

1.    Ажилд орохыг хүссэн -3 өргөдлөөс 2 өргөдлийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэж ажилд томилж  1 өргөдлийг 2019 оны 02 дугаар сарын 18-нд тухайн өргөдөл гаргагч өөрийн хүсэлтээр өргөдлөө буцаасан.

2.    Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн -1 хүсэлтийг 2019 оны 03 сарын 27-ний өдөр  шийдвэрлэн ажлаас чөлөөлсөн.

3.    Хүүхэд асрах чөлөө хүссэн -3 хүсэлтийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ний өдөр, мөн 2019 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр тус тус шийдвэрлэн хүүхэд асрах чөлөөг олгосон.

4.  Төрийн албанд ажилласан хугацааны нэмэгдэл хүссэн-1 хүсэлтийг 2019 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдрийн А/16 дугаар тушаалаар шийдвэрлэж Цалингийн нэмэгдлийг зохих журмын дагуу олгож эхлэсэн.

5.   Хас банкнаас авсан зээл төлж дууссан зээлийн хүүг нягтлан шалгаж өгөхийг хүссэн -1 хүсэлтийг Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч С.Дуламжаргал холбогдох утсаар ярьж зөвөлгөө өгч шийдвэрлэсэн.