Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-10-17 17:40:43

Арвайхээр сумын 10 дугаар цэцэрлэгийн 2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн баримтанд дотоод аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Арвайхээр сумын 10 дугаар цэцэрлэгийн 2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн баримтанд дотоод аудит санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч С.Дуламжаргал хяналт шалгалт хийлээ.Төсвийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан 500,0 мянган төгрөг, шийдвэргүйгээр олгосон үр дүнгийн урамшуулал 369,0 мянган төгрөг, анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу 100,0 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж, илэрсэн зөрчлийг арилгах, цаашид давтан гаргахгүй байх талаар 6 заалт бүхий зөвлөмж өглөө.