Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-10-17 17:23:14

Эрүүл мэндийн газрын 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн баталсан 29/12 тоот удирдамжийн дагуу Эрүүл мэндийн газрын 2018 оны  санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Н.Лхамдолгор, С.Дуламжаргал нар хяналт шалгалт хийж, нийтдээ нийтдээ 16604,0 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч, илүү олгосон цалин, цалингийн урьдчилгаа, давхардуулан олгосон ээлжийн амралтын олговор, тэтгэмжийн 3919,2 мянган төгрөгийг төлүүлэхээр улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоон, илэрсэн зөрчлүүдийг арилгуулахаар 6 заалт бүхий улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүллээ.