Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-08-20 15:11:25

2019 оны эхний хагас жилийн өргөдөл гомдлын мэдээ

2019.06.24                                                                                             

         Тус албанд 2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар нийт 6 өргөдөл, гомдол ирсэн. Эдгээр өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариуг холбогдох хүмүүст нь албан бичгээр хүргүүлж, утсаар мэдэгдсэн. Ирсэн өргөдөл, гомдлын төрлөөр нь авч үзвэл Үүнд:

1.    1. Ажилд орохыг хүссэн -3

2.   2.  Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн -1

3.   3.  Хүүхэд асрах чөлөө хүссэн -2