Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2018-11-14 16:09:29

Албанд ирсэн нийт өргөдөл, гомдолын мэдээ

Албаны хэмжээнд нийт 12 иргэнээс өргөдөл, гомдол хүлээн авч өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд асуудлыг шийдвэрлүүлэн хариуг холбогдох эзэнд нь хүргүүллээ. Ирсэн өргөдөл гомдлыг задалж үзвэл ажилд орохыг хүссэн -5, ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн -1, хүүхэд асрах чөлөө хүссэн -2, жирэмсэн болон амаржсаны амралт авахыг хүссэн -2, чөлөө хүссэн-1, гомдол-1 байна.