Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2018-10-30 16:49:54

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын

                                                    2015 оны  02 сарын ..-ны өдрийн ... дугаар

                     тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

 

Нэг.  Нийтлэг үндэслэл

1.1. Санхүүгийн хяналт, аудитын алба /цаашид алба гэх/-ны  Хөдөлмөрийн дотоод журмын зорилго нь төрийн  албыг  бүрдүүлэх, шуурхай  үр  дүнтэй  удирдах төрийн  албан  хаагчийн  үйл  ажиллагааг  оновчтой зөв зохион  байгуулах, төрийн албан хаагчаас  албан  үүрэгтээ  чадварлаг  идэвхи санаачилгатай хандах, үйл  ажиллагаагаа төрийн албаны  стандартын  дагуу  явуулах төрийн албыг зохион байгуулахтай холбогдсон бусад харилцааг  зохицуулахад  оршино.  

1.2. Алба нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Төсвийн тухай хууль, холбогдох бусад хуулиуд, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам болон энэхүү Хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллана.

Хоёр.  Ажилтныг төрийн албанд томилох

 

2.1. Төрийн  захиргааны албан  тушаалын  сул  орон  тоонд ажилтныг авахдаа   Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар  зүйлийн 17.1, 17.4-т  заасны  дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагчдаас болон нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн иргэдээс шалгаруулж авна.

            2.2. Төрийн  алба  хаах  болзол  журам  хангасан  иргэнийг тухайн  албан  тушаалд  томилон  албаны  дарга  тушаал  гаргана.    

2.3. Төрийн  үйлчилгээний  албан  тушаалд иргэнийг авахдаа  хөдөлмөрийн  гэрээ  байгуулан  түүнийг үндэслэн албаны  даргын   тушаал  гарган баталгаажуулна.

2.4. Төрийн үйлчилгээний албан хаагчидтай Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу хөдөлмөрийн гэрээний гол болон бусад нөхцлийн талаар харилцан тохиролцож, хөдөлмөрийн гэрээг заавал бичгээр байгуулна. Гэрээ нь албаны дарга болон ажилтан гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно. Энэхүү гэрээний заалтыг аль нэг тал дангаараа өөрчилж болохгүй. Хөдөлмөрийн гэрээнд заасан нөхцөл өөрчлөгдөх тохиолдол бүрт уг албан хаагчтай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно. Хөдөлмөрийн гэрээнд дараах гол нөхцлийг тусгана:

а) ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр;

б) ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил, үүрэг;

в) үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээ;

г) хөдөлмөрийн нөхцөл;

д) ажлын цаг;

2.5. Төрийн албанд ажилд орохоор хүсэлт гаргасан иргэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

а) төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалт /маягт ¹1/;

б) ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

в)боловсрол, мэргэжлийн диплом, гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан  хуулбар;

г) иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

д) нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр;

е) төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн тухай болон төрийн албаны тангараг өргөсөн тухай материал (төрийн үйлчилгээний албан тушаалд томилоход хамаарахгүй);

з) гурван үеийн товч намтар;

ж) 3*4-ийн харьцаатай 4 хувь зураг;

и) цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт

2.6. Анх орсон төрийн албан хаагчид байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгодог хууль тогтоомж, энэхүү хөдөлмөрийн дотоод журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, шийдвэрийг танилцуулж, шаардлагатай гэж үзвэл нууцын баталгаа гаргуулна.

            2.7. Ажил гүйцэтгэсэн өдрөөс эхлэн ажилтанд нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, хувийн хэрэг хөтөлнө. Ажилтны хувийн хэрэг хөтлөлт Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 17 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нийцсэн байна.

2.8. Шаардлагатай тохиолдолд төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх, үйлчилгээний албан тушаал хавсран ажиллах асуудлыг албаны даргын тушаалаар шийдвэрлэх бөгөөд цалингийн зөрүү болон нэмэгдэл хөлсийг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу олгоно.

2.9. Албаны үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай ажил, үүргийг гүйцэтгүүлэхээр иргэдтэй байнгын бус ажлын байранд ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж болно.

Гурав. Ажлаас түр чөлөөлөх, ажлаас чөлөөлөх, халах

3.1. Албан тушаал бууруулах, ажлаас түр чөлөөлөх

3.1.1. Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр төрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан тушаал бууруулж болно.

3.1.2. Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3 дахь хэсэгт заасан үндэслэлээр ажилтныг эрхэлж буй үүрэгт ажлаас түр чөлөөлж болно.