logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

2022 ОНД ХИЙГДЭХ САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сумын нэр

Байгууллагын нэр

Уялдаа

1

Өлзийт

Эрсдэлээс хамгаалах сан

 

2

Сум хөгжүүлэх сан

 

3

Сант

Эрсдэлээс хамгаалах сан

 

4

Сум хөгжүүлэх сан

 

5

 

Гучин-Ус

Эрсдэлээс хамгаалах сан

 

6

Сум хөгжүүлэх сан

 

7

Богд 

Эрсдэлээс хамгаалах сан

 

8

Сум хөгжүүлэх сан

 

9

Тарагт

Эрсдэлээс хамгаалах сан

 

10

Сум хөгжүүлэх сан

 

11

 

Хужирт

Эрсдэлээс хамгаалах сан

 

12

Сум хөгжүүлэх сан

 

13

Усны төлбөр ногдуулалт, төлөлт

Татварын хэлтэстэй хамтран

14

Хархорин

Орон нутгийн хөгжлийн сан

 

15

 

Уянга

Газрын төлбөр ногдуулалт, төлөлт

2021 оны шалгалтаар их эрсдэлтэй гарсан

16

Усны төлбөр ногдуулалт, төлөлт

Татварын хэлтэстэй хамтран

17

 

Бат-Өлзий

Усны төлбөр ногдуулалт, төлөлт

Татварын хэлтэстэй хамтран

18

Газрын төлбөр ногдуулалт, төлөлт

2021 оны шалгалтаар их эрсдэлтэй гарсан

19

Арвайхээр 

Газрын төлбөр ногдуулалт, төлөлт

2021 оны шалгалтаар их эрсдэлтэй гарсан

20

 

 

 

 

Аймаг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

 

21

Засаг даргын нөөц

 

22

Мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал/Зорилтот жил/

 

23

Гамшгаас хамгаалах эрсдлийг бууруулах