Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2020-05-26 14:46:41

2020 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1.    Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн баталсан 29/01 тоот удирдамжийн дагуу Богд сумын ЗДТГ, ЕБСургуулийн  2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн.

2.    Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 07-ний өдрийн баталсан 29/02 тоот удирдамжийн дагуу Арвайхээр сумын Нэгдүгээр цэцэрлэгийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн.

Байгууллагын нэр

Хяналт шалгалтын танилцуулгын огноо, дугаар

Танилцуулгын заалтын тоо

актын, огноо, дугаар, дүн

албан шаардлагын тоо, огноо, дугаар, дүн

1

Богд сумын ЗДТГ

2020.04.12

29/01

6 заалттай

2020.04.12,

29/02/01,

409,9 мянган төгрөг,

Албан шаардлага тавигдаагүй.

2

Богд сумын  ЕБСургууль

2020.03.12

29/02

4 заалттай

2020.04.13, 29/02/02,

2286,3 мянган төгрөг

 

 

2020.04.13, 29/06/07/01

9 заалттай.

2020.04.13, 29/02/03,

560,0 мянган төгрөг

3

Арвайхээр сумын Нэгдүгээр цэцэрлэг

2020.04.24.

29/03

9 заалттай

2020.04.22,

29/02/03,

1674,6 мянган төгрөг

2020.04.23

29/04/05/02

8 заалттай.

 

3.    Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ний өдрийн баталсан 29/03 тоот удирдамжийн дагуу Аймгийн Хөгжимт Драмын Театрын  2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдэж байна.

4.    Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн баталсан 29/04 тоот удирдамжийг баталж Есөнзүйл сумын ЕБСургуулийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхээр удирдамжийг хүргүүлсэн.

5.    Санхүүгийн хяналт аудитын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг аймаг орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг төсвийн 161 байгууллагад хийхээр  албаны даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 29/02 дугаар дотоод аудитын удирдамжийг батлан судалгааг боловсруулан аймгийн төсвийн байгууллагуудад дотоод аудитын удирдамж, судалгааг цахимаар хүргүүлэн утсаар мэдэгдэж тус тус ажиллаа.

6.    Арвайхээр сумын Нэгдүгээр цэцэрлэгийн албан хаагчдаас хоёр өргөдөл, гомдол ирснийг судалж  шийдвэрлэсэн.

7.    2020 оны 01 дүгээр улирлын шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд дотоод аудит хийж байна.