Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2020-04-06 16:37:30

2020 онд хийгдэх дотоод аудитын төлөвлөгөө


 

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020 онд хийгдэх дотоод аудитын төлөвлөгөө


Дотоод аудитын төрөл

Сэдэв

Хамрагдах байгууллагын тоо

Засаглалын дотоод аудит

Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

3

Арвайхээр цэцэрлэгжилт ОНӨААТҮГ

Арвайхээр нийтийн тээвэр, гэрэлтүүлэг ОНӨААТҮГ

Нийцлийн дотоод аудит

Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын хэрэгжилт

161

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт

192

Гүйцэтгэлийн дотоод аудит

Хархорин  сумын Эрүүл мэндийн төвийн эмийн зарцуулалт

1

Хужирт  сумын Эрүүл мэндийн төвийн эмийн зарцуулалт

1

Баруунбаян-Улаан сумын Эрүүл мэндийн төвийн эмийн зарцуулалт

1

Мэдээлэл технологийн дотоод аудит

Хүний цөөнийн нэгдсэн системд хийх дотоод аудит

161

Давхардсан тоогоор 520 байгууллагад 4 төрлийн дотоод аудит хийнэ.