Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2020-03-02 10:32:26

2020 оны 2 дугаар сарын Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл

http://www.sankhuuhyanalt.ov.gov.mn/image/news/257/ASZM-2020.02%20%D1%81%D0%B0%D1%80.pdf