Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-12-11 17:37:30

2019 оны 3-р улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ

         Тус албанд 2019 оны гуравдугаар улирлын байдлаар нийт 8 өргөдөл, гомдол ирсэн. Эдгээр өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариуг холбогдох хүмүүст нь албан бичгээр хүргүүлж, утсаар мэдэгдсэн. Ирсэн өргөдөл, гомдлын төрлөөр нь авч үзвэл Үүнд:

1.     Ажилд орохыг хүссэн -3

2.    Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн -1

3.    Хүүхэд асрах чөлөө хүссэн -2

4.    Төрийн албанд ажилласан хугацааны нэмэгдэл хүссэн-1

5.    Хас банкнаас авсан зээл төлж дууссан зээлийн хүүг нягтлан шалгаж өгөхийг хүссэн-1