Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-10-17 16:59:26

Нийгмийн даатгалын сан, Эрүүл мэндийн сангийн санхүүгийн хяналт шалгалт хйиж гүйцэтгэлээ.

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн баталсан 29/01, 29/02 тоот удирдамжийн дагуу Нийгмийн даатгалын сан, Эрүүл мэндийн сангийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч М.Эрдэнэчулуун, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Н.Лхамдолгор нар хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Аймгийн Нийгмийн даатгалын сангийн ҮОМШӨ-ний тэтгэвэр, тэтгэмж, Ажилгүйдлийн тэтгэмж, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2017, 2018 онуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд  хяналт шалгалт хийж, 2 иргэнд ажилгүйдлийн шимтгэл 345,1 мянган төгрөгийг дутуу олгосон зөрчлийг арилгуулахаар улсын байцаагчийн албан шаардлага өгсөн.