Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-08-20 15:14:20

2019 оны эхний хагас жилд ирсэн нийт өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

2019 оны эхний 6  сарын байдлаар албанд нийт 6 өргөдөл ирсэн.

Ирсэн өргөдөл, гомдлыг төрлөөр нь авч үзэж шийдвэрлэсэн нь:  

1.    Ажилд орохыг хүссэн -3 өргөдлөөс 2 өргөдлийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэж ажилд томилж  1 өргөдлийг 2019 оны 02 дугаар сарын 18-нд тухайн өргөдөл гаргагч өөрийн хүсэлтээр өргөдлөө буцаасан.

2.    Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн -1 хүсэлтийг 2019 оны 03 сарын 27-ний өдөр  шийдвэрлэн ажлаас чөлөөлсөн.

3.    Хүүхэд асрах чөлөө хүссэн -2 хүсэлтийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ний өдөр, мөн 2019 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр тус тус шийдвэрлэн хүүхэд асрах чөлөөг олгосон.