Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-04-23 17:41:40

Албанд ирсэн нийт өргөдөл гомдлын мэдээ

                                                                     ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ 2019 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

    Тус албанд 2019 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар нийт 5 өргөдөл, гомдол ирсэн. Эдгээр өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариуг холбогдох хүмүүст нь албан бичгээр хүргүүлж, утсаар мэдэгдсэн. Ирсэн өргөдөл, гомдлын төрлөөр нь авч үзвэл Үүнд:

1     1. Ажилд орохыг хүссэн -3

2.    2. Ажлаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн -1

3.    3. Хүүхэд асрах чөлөө хүссэн -1