Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-01-18 10:51:53

2018 онд ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

   Тус албанд 2018 онд нийт 12 өргөдөл, гомдол ирсэн.  Эдгээр өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариуг холбогдох хүмүүст нь албан бичгээр хүргүүлж, утсаар мэдэгдсэн.