Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2018-11-13 11:23:00

2018 оны эхний 10 сарын эрсдлийн үнэлгээ

Тухайн онд хяналт шалгалтад хамрагдсан төсвийн байгууллагуудыг төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудсаар эрсдлийг үнэлэхэд 5 байгууллага их эрсдэлтэй, 10 байгууллага дунд эрсдэлтэй, 21 байгууллага бага эрсдэлтэй үнэлэгдсэн байна.