logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

            Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагагуудын 2021 оны 2 дугаар улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхэд шалгалтаар 969 мэдээллийг хугацаа хоцроож, 105 мэдээллийг байршуулаагүй, улирлын тайлан мэдээг 21 байгууллага хугацаа хоцроож илгээсэн, 24 байгууллага огт илгээгээгүй, 2021 оны байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлтийг 13 байгууллага нь мэдээллийг дутуу буюу зөрүүтэй байршуулсан ба 4 байгууллага мэдээлэл байршуулаагүй, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн  8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдлийг тухай бүр PDF форматаар байршуулсан мэдээлэл нь нээгдэхгүй 12 байгууллага, дутуу байршуулсан 6 байгууллага, байршуулаагүй 64 байгууллага, хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээллийг алдаатай буюу дутуу байршуулсан 28 байгууллага, 35 байгууллага мэдээлэл байршуулаагүй зэрэг зөрчлүүд илэрлээ. Зөрчлийг арилгуулахаар сумдын Засаг дарга, Санхүү албаны дарга, төсвийн шууд захирагчид нарт танилцуулан улсын байцаагчийн албаан шаардлагыг хүргүүллээ. Эдгээр зөрчлүүд нь шилэн дансанд мэдээлэл байршуулах үүрэг бүхий албан хаагчийн хариуцлагагүй байдал, мөн мэдээлэл байршуулалтад тавих удирдлагын хяналт байхгүй зэргээс шалтгаалж байгаа тул цаашид төсвийн шууд захирагч нар шилэн дансны үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах, ингэхдээ мэдээлэл хоорондын уялдааг хангах, мэдээлэл байршуулах үүрэг бүхий албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг сайжруулах, харуицлагагүй ажилласан, албан шаардлагыг биелүүлээгүй, зөрчлөө арилгахгүй, давтан гаргаж  байгаа албан хаагч нарт Шилэн дансны тухай хууль, Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцож ажиллах нь зүйтэй.  

Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2021.01.01 - 2021.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2021 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 4 1 3 75%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 3 1 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 2 1 1 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 8178 иргэн 48703 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна