logo
Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1.     2020 оны 12 дугаар сарын 30-ний өдрийн дотоод аудитын хурлаас гарсан шийдвэрүүдийг үндэслэн холбогдох албан тушаалтнуудад чиглэл, зөвлөмж өгч ажиллалаа. Үүнд:

-     Төгрөг сумын Засаг даргад санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчийн зөвлөмж, СХСангийн зөвлөмж.

-     Төгрөг сумын ЕБСургуулийн захиралд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчийн зөвлөмж.

-     Өв Эко Мийт ХХК-гийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд дотоод аудитын хорооны тогтоол, шалгалтын танилцуулга, зөвлөмж, албан шаардлага

-     Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Н.Энхцэцэгт дотоод аудитын хорооны тогтоол

-     Хяналт шинжилгээ-үнэлгээний хэлтсийн дарга Т.Үржинпүрэвт дотоод аудитын хорооны тогтоол

-     Хус хороолол төслийн нэгж ТУЗ-ын дарга И.Доржсүрэнд дотоод аудитын хорооны тогтоол, шалгалтын танилцуулга, зөвлөмж, албан шаардлага

-     Эрүүл мэндийн газрын дарга Д.Шиваанүрдэвт эрүүл мэндийн төвүүдийн дотоод аудитаар иэлрсэн зөрчлүүдийг нэгтгэн 4 заалт бүхий санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчийн зөвлөмж

-     Боловсрол соёл урлагын газрын дарга Ж.Пүрэвсүрэнд сургууль, цэцэрлэгүүдийн дотоод аудитаар илэрсэн зөрчлүүдийг нэгтгэн 8 заалт бүхий санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчийн зөвлөмж

-     Сумдын Засаг дарга нарт Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар зөвлөмж

-     Төрийн албаны зөвлөлд Хүний нөөцийн системийн дотоод аудитаас гарсан үр дүнг нэгтгээд саналыг тус тус хүргүүлж ажилласан.

2.     2020 оны 4 дүгээр улирлын шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд дотоод аудит хийж Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлсэн.

3.     Санхүүгийн хяналт аудитын албаны тоон, бичмэл тайлангуудыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр Сангийн яамны Эрсдэлийн удирдлагын газарт хүргүүлсэн.

4.     Аймгийн ХХААГазар, Мал эмнэлэг, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтын тоон тайланг нэгтгэж ХХААХҮЯамны ХШҮДАГазарт 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр цахимаар болон шуудангаар хүргүүлсэн

5.     Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн баталсан 2020 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамжийн дагуу Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн, байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлт, Засгийн газрын гишүүнээс аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг мэргэжил, арга зүйн удирдлага зохицуулалтаар ханган ажиллаж, хэрэгжилтийг тайлагнасан байдал, Төрийн алба, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хүний нөөцийг чадвахжуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт, байгууллагын ил тод, шударга байдлын үнэлгээг гарган баримт бичгүүдийг нэгтгэж 124 хуудас баримтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-нд Хяналт шинжилгээ-үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэст хүргүүлэн ажилласан.

6.     Албаны 6 албан хаагч хөрөнгө орлогын урьдчилсан мэдүүлгийг гаргаж ажилласан.

7.     Албанд 2020 онд үүсч хөтлөгдсөн албан бичиг, тогтоол шийдвэр, тайлан мэдээ, санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын баримтуудыг хадагламжын нэгж үүсгэн архивлаж байна.

8.     Хархорин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2021  оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 1/07 дугаар бичгээр Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн даргын цалинд шалгалт хийж өгөхийг хүссэн албан бичгийн дагуу аймгийн Прокурорын газартай хамтран холбогдох хууль тогтоомыг судалж байна.

 

 

 

 

Санхүүгийн хяналт, Аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн аваха хугацаа 2021.01.01 - 2021.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
Энэ оны ажлын үзүүлэлтийн график
© Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2021 онд 939 иргэн 16854 удаа, 2020 онд 9856 иргэн 54157 удаа үзсэн байна